Zápis 2023/2024

Domů / Rodiče / Zápis 2023/2024

Zápis obou kbelských mateřských škol bude probíhat na jednom místě:

v Lidovém domě Kbely, Toužimská 244, Praha 9-Kbely

Termín zápisu:

2. – 3. května 2023

Informace budou zveřejněny v dubnu 2023.

U zápisu k předškolnímu vzdělávání zákonný zástupce dítěte předloží tyto doklady:

 • svůj občanský průkaz,
 • rodný list dítěte,
 • popřípadě další doklady (plná moc při zastupování zákonného zástupce, povolení k pobytu u cizinců atp.).
 • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání/ duben 2023/
 • Evidenční list dítětepotvrzením od lékaře o očkování (neplatí pro děti, které budou od 1. 9. 2023 plnit povinné předškolní vzdělávání)

Zákonný zástupce ve výše uvedených termínech zápisu mateřské škole přinese již vyplněné dokumenty (všechny tiskopisy ke stažení na této stránce níže).

V souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, lze do mateřské školy přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.

V případě, že dítě nebylo řádně očkováno, musí zákonný zástupce doložit, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci, také potvrzením od pediatra.

Dále je možné doložit např.:

 • rozhodnutí ředitele základní školy o odkladu školní docházky,
 • pokud se jedná o přijetí dítěte uvedeného v §16 odst. 9 školského zákona, tj. dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami, je nutné k žádosti doložit vyjádření školského poradenského zařízení, popř. také registrujícího lékaře, aby ředitel školy mohl rozhodnout a mohla být nastavena vhodná podpůrná opatření (dle § 34 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon),
 • Kontaktní údaje na Vás (vyplňují se v Žádosti o přijetí) vyplňujte, prosíme, čitelně (jedná se o e-mail a telefonní číslo), abychom Vás v případě potřeby (tj. chybějící či neúplné dokumenty, či jiné záležitosti) mohli úspěšně kontaktovat.
 • Běžná komunikace mezi zákonnými zástupci a školou bude probíhat zejména prostřednictvím:
  • telefonu: + 420 283 883 237, 735 894 477

e-mailu: zapis@msalbrechticka.cz

 • Na webových stránkách mateřské školy, na budově i ve vitríně MŠ bude  zveřejněn seznam přijatých dětí.

  Předem upozorňujeme, že v seznamu budou z důvodu ochrany osobních údajů zveřejněna pouze registrační čísla žadatelů.

  Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy obdrží písemně zákonní zástupci nejpozději do 30 dnů od data podání žádosti (zahájení správního řízení).

  Rodičům přijatých dětí se rozhodnutí o přijetí nezasílá, pouze se zveřejňuje vyvěšením výsledků zápisu.

Pro školní rok 2023/2024 – bude aktualizováno v dubnu 2023

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ A POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

1) Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné (§ 34 odst. 1 a § 34a zákona č. 561/2004 Sb. – dále jen „školský zákon“) s místem faktického pobytu ve školském obvodu (tj. území Městské části Praha 19) Mateřské školy Albrechtické, příspěvkové organizace, které dosáhnou pěti či více let před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2022).

2) Děti, které se do mateřské školy přijímají přednostně (§ 34 odst. 3 školského zákona) s místem faktického pobytu ve školském obvodu (tj. území Městské části Praha 19) Mateřské školy Albrechtické, příspěvkové organizace, které dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2022), seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

3) Děti, které se do mateřské školy přijímají přednostně (§ 34 odst. 3 školského zákona) s místem faktického pobytu ve školském obvodu (tj. území Městské části Praha 19) Mateřské školy Albrechtické, příspěvkové organizace, které dosáhnou nejméně třetího roku věku před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2022), seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

Do mateřské školy lze přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Nevztahuje na děti přihlašované k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Do MŠ budou nejprve přijaty děti splňující kritérium uvedené jako první v pořadí, poté děti, které splňují druhé kritérium a tak následovně.

Pokud místo pobytu dítěte uvedené v registru obyvatel, do něhož mají přístup orgány veřejné moci, neodpovídá faktickému pobytu (bydlišti), které v Žádosti o přijetí uvedl zákonný zástupce dítěte, vyzve ředitel školy zákonného zástupce, aby před rozhodnutím o Žádosti o přijetí provedl změnu místa pobytu u Ministerstva vnitra a toto řediteli následně doložil.

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Předškolní vzdělávání je dle § 34 odst. 1 školského zákona povinné pro děti, které dosáhly alespoň pátého roku věku před zahájením nového školního roku (tj. do 31. 8. 2022).

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2 školského zákona).

Omluva dítěte

využijte formulář nebo volejte na +420 735 894 477