Zápis 2020/2021

Domů / Rodiče / Zápis 2020/2021

POZOR, DŮLEŽITÉ ZMĚNY V ORGANIZACI ZÁPISU V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY (dále jen „MŠMT“)

Na základě opatření MŠMT se zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 bude konat bez osobní přítomnosti zákonných zástupců a jejich dětí.

Leták – informace k zápisu do MŠ /aktualizováno dne 6. 4. 2020/

VIDEO k přijímacímu řízení: KBELY TV

Zápis 2020/2021

Zápis do Mateřské školy Albrechtická (i do MŠ Letců), se bude konat:

od 4. do 11. května 2020

Zápis obou kbelských mateřských škol nebude probíhat na jednom místě.

 • Zápis nebude společně probíhat v Lidovém domě Kbely.
 • Nemusíte se však obávat, budeme postupovat zcela jednotně.

Pokud se chcete ucházet o místo v obou MŠ, musíte podat do každé:

 1. ŽÁDOST O PŘIJETÍ /aktualizováno 6. 4. 2020/
 2. EVIDENČNÍ LIST
 3. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O ŘÁDNÉM OČKOVÁNÍ + KOPIE OČKOVACÍHO PRŮKAZU DÍTĚTE /pokud nemáte lékařské potvrzení v evidenčním listě/
 4. PROSTOU KOPII RODNÉHO LISTU DÍTĚTE
Odkaz na informace k zápis: Informace
Odkaz na dokumenty k zápisu: Dokumenty MŠ

Odkaz na webové stránky druhé mateřské školy na území MČ Praha 19 (MŠ Letců) – k využití, pokud uvažujete o podání přihlášky do obou mateřských škol: www.mskbely.cz

31. 3. 2020
Den otevřených dveří ve středu 15. 4. 2020 je ZRUŠEN z důvodu krizového stavu. Po dohodě bude možné případným zájemcům prostory MŠ ukázat a zodpovědět jejich dotazy.

Zápis pro školní rok 2020/2021- aktualizováno 6. 4. 2020

1. STÁHNĚTE a následně VYTISKNĚTE nezbytné dokumenty (ke stažení níže na této stránce nebo v záložce Dokumenty MŠ):

1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání /aktualizováno 6. 4. 2020/

2. Evidenční list dítěte

2. Vyplňte dokumenty:

 1. Změny v dokládané dokumentaci:
  • Zákonný zástupce ve výše uvedených termínech mateřské škole doloží již vyplněné tyto dokumenty (všechny tiskopisy ke stažení po kliknutí na jejich názvy nebo v Dokumentech MŠ):

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (dne 6. 4. 2020 byla zveřejněna upravená Žádost o přijetí (v souvislosti s prodloužením termínu zápisu). Kdo Žádost o přijetí vyplnil před tímto datem, moc prosíme, vyplňte ji znovu.

Evidenční list dítěte (MŠMT vyzývá rodiče, aby nedocházeli s dítětem k pediatrovi a nežádali potvrzení o očkování dítěte *).

 1. Máte evidenční list již potvrzený od lékaře?
  • Prosíme, přiložte jej k odevzdávané dokumentaci.
 2. Nemáte evidenční list potvrzený od lékaře?
  • Evidenční list odevzdáte bez potvrzení lékaře a k němu odevzdáte Čestné prohlášení o řádném očkování dítěte, k němuž přiložíte kopii očkovacího průkazu dítěte. Mateřská škola dle aktuálního očkovacího kalendáře provede kontrolu, zda dítě splňuje všechna povinná očkování.
 3. V případě, že dítě přihlašujete k povinnému předškolnímu vzdělávání (tzn., že dítě do 31. 8. 2020 dosáhne věku 5 či více let), nedokládáte Čestné prohlášení s kopií očkovacího průkazu).

Prostá kopie rodného listu dítěte

 • MŠMT ve svém opatření konstatuje, že stačí doložit prostou kopii rodného listu dítěte.
 • Z této kopie ověříme datum narození dítěte a jméno a příjmení zákonného zástupce, který Žádost o přijetí v zastoupení dítěte podává. Pokud by Žádost o přijetí nepodával (a nepodepsal) zákonný zástupce dítěte, je třeba doložit plnou moc, kterou je daná osoba k zastupování dítěte zplnomocněna.

* V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.

1. Kritéria přijímání dětí pro školní rok 2020/2021

V rámci správního řízení „O přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ“, případně o stanovení max. tříměsíčního zkušebního pobytu, rozhoduje výhradně ředitel MŠ. Podle stanovených kritérií a pravidel přijímání dítěte do MŠ, se kterými je seznámen i zřizovatel (MČ Praha 19), ředitel rozhoduje, které děti budou přijaty či nepřijaty. Po dobu, kdy se do MŠ nemohou z kapacitních přijmout všechny děti, jsou stanovena tato kritéria a pravidla přijímání dětí:Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné(§ 34 odst. 1 a § 34a ŠZ) s místem trvalého pobytu(v případě cizinců s místem pobytu) ve školském obvodu (tj. území MČ Praha 19) Mateřské školy Albrechtická, příspěvkové organizace, které dosáhnou pěti či více let před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2020). *

 1. Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné (§ 34 odst. 1 a § 34a ŠZ) s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) ve školském obvodu (tj. území MČ Praha 19) Mateřské školy Albrechtická, příspěvkové organizace, které dosáhnou pěti či více let před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2020). *
 2. Děti, které se do mateřské školy přijímají přednostně (§ 34 odst. 3 ŠZ) s místem trvalého pobytu (v případě cizinců místem pobytu) ve školském obvodu (tj. územíMČ Praha 19) Mateřské školy Albrechtická, příspěvkové organizace, které dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2020), seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.
 3. Děti, které se do mateřské školy přijímají přednostně (§ 34 odst. 3 ŠZ) s místem trvalého pobytu (v případě cizinců místem pobytu) ve školském obvodu (tj. územíMČ Praha 19) Mateřské školy Albrechtická, příspěvkové organizace, které dosáhnou nejméně třetího roku věkupřed začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2020), seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.
 4. Děti dvouletémístem trvalého pobytu (v případě cizinců místem pobytu)ve školském obvodu (tj. území MČ Praha 19) Mateřské školy Albrechtická, příspěvkové organizace, které dosáhnou nejméně třetího roku věku do 31. 12. 2020, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.
 5. Děti s místem trvalého pobytu mimo školský obvod (tj. území MČ Praha 19) Mateřské školy Albrechtická, příspěvkové organizace, seřazené podle data narození od nejmladších po nejstarší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

*   Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1. září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy zahájí povinnou školní docházku. Zákonný zástupce je tedy povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31. 8. 2020 pěti či více let k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

Do mateřské školy lze přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Toto se nevztahuje na děti s povinnou předškolní docházkou.

Do MŠ budou nejprve přijaty děti splňující kritérium uvedené jako první v pořadí, poté děti, které splňují druhé kritérium a tak následovně.

 Vysvětlivky: • MČ = městská část • ŠŽ = školský zákon (zákon č. 561/2004 Sb.)

2. Dále UPOZORŇUJEME:

1. Dle § 50 zákona č. 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví, lze do mateřské školy přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Toto se nevztahuje na děti s povinnou předškolní docházkou.

(Právě i informaci o řádném očkování potvrdí lékař na Evidenčním listu, není třeba zvláštního potvrzení.)

2. V letošním roce se k zápisu do MŠ musí dostavit rodiče dětí, které do 31. 8. 2020 dosáhnout 5 (či více) let věku– pro tyto děti je předškolní vzdělávání od 1. 9. 2020 povinné (§ 34 odst. 1 školského zákona)! Tyto děti mají nárok na přijetí ve spádové mateřské škole dle místa trvalého pobytu. Spádové mateřské školy jsou v naší městské části (Praha 19) dvě – MŠ Letců a MŠ Albechtická. Jelikož je pro obě spádové mateřské školy spádovým obvodem celé území MČ Praha 19, mohou si rodiče vybrat, do které MŠ své dítě zapíší. (!!! Zákonní zástupci, jejichž děti do MŠ již chodí, k zápisu znovu nemusí !!!)

Možnosti podání Žádosti o přijetí (a dalších souvisejících dokumentů):

 • vhozením obálky s dokumenty do poštovní schránky
  • schránka je umístěna na budově mateřské školy
 • do datové schránky školy (4s5yhp6)
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (prostý e-mail nelze akceptovat),
 • poštou na adresu školy (Mateřská škola Albrechtická, příspěvková organizace Albrechtická 598/2, Praha 19, 197 00),
  • prosíme, pokud využijete možnost zaslání Žádosti o přijetí a dalších dokumentů poštou (stačí obyčejně, neposílejte doporučeně), informujte nás o jejich odeslání prostřednictvím e-mailu zapis@ms-albrechticka.cz
  • DĚKUJEME.
 • osobní podání
  • bude umožněno u prostředního vchodu školy (zavoníte na zvonek školy a ředitelka, zástupkyně ředitelky či ekonomka školy od Vás příslušné materiály převezmou),
  • této možnosti využívejte jen v případě nezbytných případech.

Všechny dokumenty podepište (vlastnoručně či elektronicky) a odešlete (popř. předejte) mateřské škole výše uvedenými postupy.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Komunikace v rámci zápisu:

 • Kontaktní údaje na Vás (vyplňují se v Žádosti o přijetí) vyplňujte, prosíme, čitelně (jedná se o e-mail a telefonní číslo), abychom Vás v případě potřeby (tj. chybějící či neúplné dokumenty, či jiné záležitosti) mohli úspěšně kontaktovat.
 • Běžná komunikace mezi zákonnými zástupci a školou bude probíhat zejména prostřednictvím:

Jak Vám mateřská škola předá informace?

 • Jakmile od Vás obdržíme Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a další potřebné dokumenty, zašleme na Vámi (v Žádosti) uvedený e-mail ** dokument, kde budou uvedeny a shrnuty nejdůležitější informace, a hlavně uvedeno registrační číslo dítěte (to budete potřebovat pro zjištění, zda Vaše dítě bylo či nebylo přijato k předškolnímu vzdělávání).

** Pokud by někdo e-mailovou adresu neměl zřízenou, zavoláme Vám na (v Žádosti) uvedené telefonní číslo a všechny informace Vám sdělíme.

Zveřejnění výsledků zápisu

 • Na webových stránkách mateřské školy bude dne 14. 5. 2020 od 12.00 hod. zveřejněn seznam přijatých a nepřijatých dětí k předškolnímu vzdělávání.
 • Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ obdrží zákonní zástupci nejpozději do 30 dnů od data podání žádostí (zahájení správního řízení) i písemně.
 • Rodičům přijatých dětí se rozhodnutí o přijetí nezasílá, pouze se zveřejňuje vyvěšením výsledků zápisu. Pokud však o jeho vydání požádáte, bude Vám vyhověno.

 

Přihlášení dítěte do obou kbelských mateřských škol (Albrechtická i Letců)

Týká se pouze rodičů, které děti přihlásí do obou mateřských škol v MČ Praha 19.

Pokud se zákonný zástupce rozhodne podat přihlášku souběžně i do druhé MŠ na území MČ Praha 19 (Mateřská škola Letců, příspěvková organizace) budou mu navíc zaslány:

 1. Zápisový lístek
 2. Žádost o zpětvzetí žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 • Oba tyto dokumenty (na jednom archu formátu A4) po vyhlášení výsledků zápisu zákonný zástupce zašle (popř. odevzdá) do té mateřské školy, kam se rozhodne, že bude jeho dítě docházet. Tato mateřská škola si ponechá „Zápisový lístek“ a obratem kontaktuje druhou mateřskou školu, které také předá „Žádost o zpětvzetí žádosti“.
 • Odevzdáním dvou výše uvedených dokumentů:
  1. potvrdíte zájem o místo v jedné mateřské škole,
  2. uvolníte místo dalšímu nepřijatému uchazeči v druhé mateřské škole.
 • Termín pro odevzdání Zápisového lístku a Žádosti o zpětvzetí žádosti je stanoven na 15. 5. 2020 do 17. 00 hod.
 • Tyto dokumenty (na jednom archu formátu A4) můžete odevzdat:
  • ideálně prostřednictvím e-mailu (stačí naskenovat či vyfotografovat a zaslat na e-mail zapis@ms-albrechticka.cz)
  • popř. datovou schránkou,
  • popř. vhozením do poštovní schránky školy.

 

Omluva dítěte

využijte formulář nebo volejte na +420 735 894 477