Zápis 2023/2024

Domů / Rodiče / Zápis 2023/2024
Informativní třídní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí bude ve čtvrtek 31. srpna 2023 odpoledne, přesný čas bude zveřejněn na webových stránkách mateřské školy poslední týden v srpnu. Důležité informace budou vyvěšeny na webových stránkách mateřské školy. V srpnu budeme emailem rozesílat informace ohledně nástupu do MŠ a plateb.
Přejeme krásné léto 🙂

Konečné výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 naleznete na konci stránky – VÝSLEDKY. 

_______________________________________________________

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024

Termín zápisu:

Zápis se bude konat ve dvou dnech:

 •  úterý 2. května 2023 od 13.00 do 17.00 hod.
 • středa 3. května 2023 od 13.00 do 17.00 hod.

Místo zápisu

Zápis do obou kbelských mateřských škol (Letců i Albrechtická) bude probíhat společně
v Lidovém domě Kbely, Toužimská 244, Praha 9 – Kbely

!!! POZOR !!! Každá mateřská škola koná zápis SAMOSTATNĚ. Pokud se chcete ucházet o místo v obou MŠ,
musíte do každé zvlášť podat ŽÁDOST O PŘIJETÍEVIDENČNÍ LIST.

Odkaz na webové stránky druhé mateřské školy na území MČ Praha 19 (MŠ Albrechtická) – k využití, pokud uvažujete o podání přihlášky do obou mateřských škol: MŠ Letců – odkaz Dokumenty mají obě MŠ obsahově stejné, jediným rozdílem jsou názvy mateřských škol. Proto vždy tiskněte formuláře z webových stránek té mateřské školy, do které chcete dítě přihlásit.

Poznámka – prosíme čtěte:

Městská část Praha 19 jako zřizovatel plánuje otevření třetí mateřské školy – Mateřská škola Albatros, která se bude nacházet u nové výstavby v ulici Sedlářova.
Zprovoznění této mateřské školy předpokládáme v průběhu příštího školního roku, po dokončení všech potřebných kroků spojených se zajištěním vzniku a provozu školy, a dále zejména v návaznosti na případnou nedostatečnou kapacitu pro spádové nárokové děti (tj. děti, které před začátkem nového školního roku dosáhnout nejméně 3 roku věku a mají trvalý pobyt v MČ Praha 19).

Dokumenty, které zákonný zástupce dítěte mateřské škole dokládá

Zákonný zástupce ve výše uvedených termínech zápisu mateřské škole přinese již vyplněné dokumenty (všechny tiskopisy ke stažení na této stránce níže):

 • Evidenční list dítětepotvrzením od lékaře o očkování* (neplatí pro děti, které budou od 1. 9. 2023 plnit povinné předškolní vzdělávání)

Zákonný zástupce ve výše uvedených termínech zápisu mateřské škole přinese již vyplněné dokumenty (všechny tiskopisy ke stažení na této stránce níže).

*V souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, lze do mateřské školy přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.

V případě, že dítě nebylo řádně očkováno, musí zákonný zástupce doložit, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci, také potvrzením od pediatra.

Doklady, které je potřeba k zápisu přinést

U zápisu k předškolnímu vzdělávání zákonný zástupce dítěte předloží tyto doklady:

 1. svůj občanský průkaz,
 2. rodný list dítěte,
 3. popřípadě další doklady (plná moc při zastupování zákonného zástupce, povolení k pobytu u cizinců atp.)

Dále je možné doložit např.:

– rozhodnutí ředitele základní školy o odkladu školní docházky,

– pokud se jedná o přijetí dítěte uvedeného v §16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb. – dále jen „školský zákon“, je nutné k žádosti doložit vyjádření školského poradenského zařízení, popř. také registrujícího lékaře, aby ředitel školy mohl rozhodnout a mohla být nastavena vhodná podpůrná opatření (dle § 34 odst. 6 školského zákona),

PROSÍME VÁS, ABYSTE NÁS NEJPOZDĚJI PŘI ZÁPISU (LZE I DŘÍVE E-MAILEM ČI TELEFONICKY) INFORMOVALI, POKUD MÁ VAŠE DÍTĚ JAKÉKOLIV SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY*(NEBO SE DOMNÍVÁTE, ŽE BY JE MOHLO MÍT). TATO INFORMACE NEMÁ VLIV NA PŘIJETÍ DÍTĚTE, AVŠAK BUDE DOSTATEK ČASU NA NASTAVENÍ VHODNÝCH PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ, POKUD BUDOU POTŘEBA. VAŠEMU DÍTĚTI TAK VÝRAZNĚ ULEHČÍTE ADAPTACI V PROSTŘEDÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY.

* Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami jsou dle § 16 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) považovány osoby:

 • se zdravotním postižením(tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami, vývojovými poruchami učení nebo chování),
 • se zdravotním znevýhodněním(zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování),
 • se sociálním znevýhodněním(z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a žáci v postavení azylantů a účastníků řízení o udělení azylu).
 • Kontaktní údaje na Vás (vyplňují se v Žádosti o přijetí) vyplňujte, prosíme, čitelně (jedná se o e-mail a telefonní číslo), abychom Vás v případě potřeby (tj. chybějící či neúplné dokumenty, či jiné záležitosti) mohli úspěšně kontaktovat.
 • Běžná komunikace mezi zákonnými zástupci a školou bude probíhat zejména prostřednictvím:
  • telefonu: + 420 283 883 237, 735 894 477

e-mailu: zapis@msalbrechticka.cz

Zveřejnění výsledků zápisu

Na webových stránkách mateřské školy, na budově i ve vitríně před mateřskou školou bude ve středu 10. 5. 2023 od 12.00 hod. zveřejněn seznam přijatých dětí.

Předem upozorňujeme, že v seznamu budou z důvodu ochrany osobních údajů zveřejněna pouze registrační čísla uchazečů.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy obdrží písemně zákonní zástupci nejpozději do 30 dnů od data podání žádosti (zahájení správního řízení).

Hierarchie doručování:

 1. do datové schránky žadatele (nepodnikající fyzická osoba), nebo
 2. poštou (v případě neuvedení datové schránky v Žádosti o přijetí).

Rodičům přijatých dětí se rozhodnutí o přijetí nezasílá, pouze se zveřejňuje vyvěšením výsledků zápisu. Pokud však o jeho vydání požádáte, bude Vám vyhověno.

Kritéria pro přijímaní dětí pro školní rok 2023/2024

 1. Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné(§ 34 odst. 1 a § 34a ŠZ) s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) ve školském obvodu (tj. území MČ Praha 19) Mateřské školy Albrechtické, příspěvkové organizace, které dosáhnou pěti či více let před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2023). *
 2. Děti, které se do mateřské školy přijímají přednostně(§ 34 odst. 3 ŠZ) s místem trvalého pobytu (v případě cizinců místem pobytu) ve školském obvodu (tj. území MČ Praha 19) Mateřské školy Albrechtické, příspěvkové organizace, které dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2023), seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.
 3. Děti, které se do mateřské školy přijímají přednostně(§ 34 odst. 3 ŠZ) s místem trvalého pobytu (v případě cizinců místem pobytu) ve školském obvodu (tj. území MČ Praha 19) Mateřské školy Albrechtické, příspěvkové organizace, které dosáhnou nejméně třetího roku věku před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2023), seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.
 4. Děti dvouletémístem trvalého pobytu (v případě cizinců místem pobytu)
  ve školském obvodu (tj. území MČ Praha 19) Mateřské školy Albrechtické, příspěvkové organizace, které dosáhnou nejméně třetího roku věku do 31. 12. 2023, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

*    Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1. září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy zahájí povinnou školní docházku.Zákonný zástupce je tedy povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31. 8. 2023 pěti či více let, k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

Do mateřské školy lze přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Doklad o očkování vydá pediatr na základě žádosti zákonného zástupce (nevztahuje se na děti přihlašované k povinnému předškolnímu vzdělávání).

Přihlášení dítěte do obou kbelských mateřských škol (Letců i Albrechtická)

Týká se pouze rodičů, kteří své dítě přihlásí do obou mateřských škol v MČ Praha 19.

Pokud se zákonný zástupce rozhodne podat přihlášku souběžně i do druhé mateřské školy
na území MČ Praha 19 (Mateřská škola Letců, příspěvková organizace) budou mu navíc u zápisu předány:

 1. Zápisový lístek
 2. Žádost o zpětvzetí žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Oba tyto dokumenty (na jednom archu formátu A4) po vyhlášení výsledků zápisu a pouze v případě, že dítě bude přijato DO OBOU MATEŘSKÝCH ŠKOL, zákonný zástupce odevzdá té mateřské školy, kam se rozhodne, že bude jeho dítě docházet. Tato mateřská škola si ponechá „Zápisový lístek“ a obratem sama kontaktuje druhou mateřskou školu, které předá „Žádost o zpětvzetí žádosti“.

Odevzdáním dvou výše uvedených dokumentů:

– potvrdíte zájem o místo v jedné mateřské škole,

– uvolníte místo dalšímu nepřijatému uchazeči v druhé mateřské škole.

Termín pro odevzdání Zápisového lístku a Žádosti o zpětvzetí žádosti je stanoven na čtvrtek 11. 5. 2023 do 15.00 hod.

Tyto dokumenty (na jednom archu formátu A4) můžete odevzdat ve výše uvedeném termínu:

– prostřednictvím e-mailu (stačí naskenovat či vyfotografovat a zaslat na e-mail zapis@msalbrechticka.cz)­,

– popř. vhozením do poštovní schránky školy (umístěna na plotu u hlavního vstupu).

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Předškolní vzdělávání je dle § 34 odst. 1 školského zákona povinné pro děti, které dosáhly alespoň pátého roku věku před zahájením nového školního roku (tj. do 31. 8. 2022).

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2 školského zákona). Pokud zákonný zástupce dítě nepřihlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle § 182a školského zákona.

Rodiče dětí, které již do mateřské školy docházejí, své děti k povinnému předškolnímu vzdělávání znovu nepřihlašují.

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE

Pokud má od září 2023 Vaše dítě plnit povinné předškolní vzdělávání a Vy nechcete, aby do mateřské školy každodenně docházelo, zákon Vám umožňuje vzdělávat dítě v domácím prostředí (tzv. individuální vzdělávání, které je relevantní náhradou povinného předškolního vzdělávání dle § 34b školského zákona). Pokud o této alternativě uvažujete, je důležité zavčasu podat k rukám ředitele školy „Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte“ (optimálně oznámení doložte s materiály k zápisu 2. nebo 3. května 2023).

Omluva dítěte

využijte formulář nebo volejte na +420 735 894 477