Zápis 2022/2023 («лекс Україна» – освіта)

Domů / Rodiče / Zápis 2022/2023 («лекс Україна» – освіта)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта)

Oznámení o konání dalšího zápisu k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

8. června 2022 od 13.00 do 17.00 hodin

Zápis do obou kbelských mateřských škol (Letců i Albrechtická) se bude konat v:

Mateřské škole Albrechtická, příspěvkové organizaci
Albrechtická 598, Praha 9 – Kbely, 197 00

Předpokládaný počet přijímaných dětí do Mateřské školy Albrechtická v rámci dalšího zápisu pro školní rok 2022/2023

je z kapacitních důvodů stanoven na 10. (Орієнтовна кількість дітей: 10)

KOMU JE ZÁPIS URČEN:

Další zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

– kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

– kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Dokumenty, které je nutno mateřské škole doložit:

Zákonný zástupce ve výše uvedeném termínu zápisu (tj. 8. 6. 20222) mateřské škole předloží již vyplněné dokumenty a doklady:

1) k nahlédnutí ORIGINÁL dokladu totožnosti dítěte a totožnosti zákonného zástupce (vízum strpění pobytu nebo dočasná ochrana), z dokladu musí být patrné oprávnění dítě zastupovat,

2) doložení místa pobytu dítěte pro určení spádovosti (např. nájemní smlouva, potvrzení o ubytování),

3) Žádost o přijetí spolu s potvrzením dětského lékaře z ČR o povinném očkování * (neplatí po děti plnící povinné předškolní vzdělávání)

* V souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, lze do mateřské školy přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.V případě, že dítě nebylo řádně očkováno, musí zákonný zástupce doložit, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci, také potvrzením od pediatra.

Preferováno je osobní podání dokumentů/dokladů, avšak pokud se z vážných důvodůzákonný zástupce nemůže zúčastnit dalšího zápisu osobně, může zaslat výše uvedené doklady/dokumenty v termínu dalšího zápisu datovou zprávou, poštou či e-mailem s elektronicky uznávaným podpisem (o jiném než osobním podání je nutno mateřskou školu předem informovat).

 • Kontaktní údaje na Vás (vyplňují se v Žádosti o přijetí) vyplňujte, prosíme, čitelně (jedná se o e-mail a telefonní číslo), abychom Vás v případě potřeby (tj. chybějící či neúplné dokumenty, či jiné záležitosti) mohli úspěšně kontaktovat.
 • Běžná komunikace mezi zákonnými zástupci a školou bude probíhat zejména prostřednictvím:
  • telefonu: + 420 283 883 237, 735 894 477

e-mailu: [email protected]

 • Na webových stránkách mateřské školy, na budově i ve vitríně MŠ bude v pátek 10. 6. 2022 od 12.00 hod. zveřejněn seznam přijatých dětí.

  Předem upozorňujeme, že v seznamu budou z důvodu ochrany osobních údajů zveřejněna pouze registrační čísla žadatelů.

  Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy obdrží písemně zákonní zástupci nejpozději do 30 dnů od data podání žádosti (zahájení správního řízení).

  Rodičům přijatých dětí se rozhodnutí o přijetí nezasílá, pouze se zveřejňuje vyvěšením výsledků zápisu.

  V obou výše uvedených případech bude zákonným zástupcům zaslána informace o přijetí či nepřijetí dítěte v českém i ukrajinském jazyce, dle pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ A POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

1) Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné (§ 34 odst. 1 a § 34a zákona č. 561/2004 Sb. – dále jen „školský zákon“) s místem faktického pobytu ve školském obvodu (tj. území Městské části Praha 19) Mateřské školy Albrechtické, příspěvkové organizace, které dosáhnou pěti či více let před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2022).

2) Děti, které se do mateřské školy přijímají přednostně (§ 34 odst. 3 školského zákona) s místem faktického pobytu ve školském obvodu (tj. území Městské části Praha 19) Mateřské školy Albrechtické, příspěvkové organizace, které dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2022), seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

3) Děti, které se do mateřské školy přijímají přednostně (§ 34 odst. 3 školského zákona) s místem faktického pobytu ve školském obvodu (tj. území Městské části Praha 19) Mateřské školy Albrechtické, příspěvkové organizace, které dosáhnou nejméně třetího roku věku před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2022), seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

Do mateřské školy lze přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Nevztahuje na děti přihlašované k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Do MŠ budou nejprve přijaty děti splňující kritérium uvedené jako první v pořadí, poté děti, které splňují druhé kritérium a tak následovně.

Pokud místo pobytu dítěte uvedené v registru obyvatel, do něhož mají přístup orgány veřejné moci, neodpovídá faktickému pobytu (bydlišti), které v Žádosti o přijetí uvedl zákonný zástupce dítěte, vyzve ředitel školy zákonného zástupce, aby před rozhodnutím o Žádosti o přijetí provedl změnu místa pobytu u Ministerstva vnitra a toto řediteli následně doložil.

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Předškolní vzdělávání je dle § 34 odst. 1 školského zákona povinné pro děti, které dosáhly alespoň pátého roku věku před zahájením nového školního roku (tj. do 31. 8. 2022).

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2 školského zákona).

Omluva dítěte

využijte formulář nebo volejte na +420 735 894 477