Informace ke KORONAVIRU

Domů / Rodiče / Informace ke KORONAVIRU

30. 4. 2021

Vážení rodiče,
 
z MŠMT jsem dostala zprávu, ve které se uvádí, že od pondělí 3. května 2021 se umožňuje osobní přítomnost všech dětí v pražských mateřských školách. Od příštího týdne tedy mohou nastoupit všechny děti docházející do naší mateřské školy.
 
Organizace provozu:
 • Ruší se omezení počtu dětí ve třídách, tzn. všechny děti již budou docházet do svých tříd podle věku.
 • Ráno od 6:30 se děti scházejí ve třídách příslušných křídel, tzn. v Medvíďatech, Lvíčatech a Včeličkách. V 7 hodin si učitelky přebírají děti do ostatních tříd.
 • Odpoledne od 16 hod. se třídy na jednotlivých křídlech spojují v příslušných třídách.
 • Pro rodiče platí i nadále povinnost nosit v celém areálu mateřské školy respirátory.
 • Kroužky jsou i nadále nadále zrušeny.
 • Všechny přeplatky školného, stravného a platby SRPDŠ budou vráceny na účet v srpnu, nevyčerpaná platba za plavání bude rodičům vrácena v průběhu června.
 • Testování na pozitivitu nemoci COVID-19 bude povinné jen pro zaměstnance mateřské školy, tzn. děti se testovat nebudou.
 • I nadále v celém areálu mateřské školy platí dodržování přísných hygienických opatření, tzn. časté větrání, zvýšená frekvence mytí a dezinfekce všech prostor.

Těšíme se na Vás, přejeme všem pevné zdraví.


LEIBLOVÁ LADA
ředitelka MŠ

8. 4. 2021

Vážení rodiče, 

právě jsem obdržela do datové schránky upřesňující informace k zahájení provozu v mateřské škole. Vím, že je pro Vás i Vaše děti situace kolem všech nařízených opatření k návratu dětí do školky složitá. Zároveň Vás však prosím o respektování požadavků školky, které vyplývají ze zákonů, vyhlášek a nařízení k ochraně veřejného zdraví.

Vybírám pro Vás to podstatné, co se bude týkat Vás a Vašich dětí při návratu do provozu naší školky:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno:
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021 v mateřských školách dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině v maximálním počtu 15 dětí.

Proto od pondělí 12.4.2021 bude zajištěna výuka předškoláků, tzn. dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Obě třídy předškoláků budou rozděleny do tří neměnných skupin po max. 15 dětech, a to podle abecedy. Výuka bude probíhat ve třídách Žirafek, Lvíčat a Včeliček. Rozpisy dětí budou vyvěšeny u vchodu MŠ.

Předškolní vzdělávání se nevztahuje na některé děti ze třídy Lvíčat, které mají datum narození pozdější, nežli 31.8.2015. Tyto děti do MŠ od 12.4. (v 1. fázi rozvolnění) nebudou přijaty.

Dále:

Pro řešení péče o děti zaměstnanců vybraných profesí platí: v mateřských školách, školních družinách a školních klubech se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně základních škol ve školní družině nebo školním klubu, jejichž zákonní zástupci jsou

▪ zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

▪ pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

▪ pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

▪ zaměstnanci bezpečnostních sborů,

▪ příslušníci ozbrojených sil,

▪ zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

▪ zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

▪ zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

▪ zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Rodiče, kteří pracujete ve výše uvedených profesích a máte zájem své dítě do MŠ umístit, napište mi tuto informaci co nejdříve na můj email leiblovalada.msalb@seznam.cz (nejpozději do pátku dopoledne) – pro zajištění rozdělení skupin dětí. Pro děti rodičů IZS bude zajištěna samostatná třída Berušky.

Testování:

PŘEDPOKLADY OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE NA PREZENČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ:

Nemá příznaky onemocnění COVID -19
Dítě podstoupilo ve stanovené frekvenci vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola (dále jen „preventivní antigenní test“), a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření.
Děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu.

Preventivní testování se ve školách provádí ode dne 12. dubna 2021. Preventivní antigenní test se provádí s frekvencí dvakrát týdně s tím, že první test se provede první den osobní přítomnosti dítěte, žáka nebo studenta ve škole v týdnu a mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny. Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě, žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné podobě).

Organizace testování v MŠ Albrechtické (pondělí a čtvrtek):

Děti v den testování přijdou do MŠ v rouškách, které si sundají až po negativním výsledku testu.

6:30 – 7:00 bude testování probíhat ve vstupní chodbě prostředního křídla za dozoru zaměstnankyně MŠ

7:00 – 8:00 se bude testovat ve všech třech křídlech ve vstupních chodbách za dozoru zaměstnankyně MŠ

V případě, že dítě do MŠ nastoupí jiný den, než ve který se v MŠ provádí testování, rodič zavolá před vchodem MŠ na mobilní telefon 735 894 477. Zaměstnankyně MŠ přijde rodiči a dítěti pomoci s testováním.

Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti distanční způsob vzdělávání podle zákona.

Děkuji za pochopení výše uvedených nařízení, přeji všem pevné zdraví.
Lada Leiblová
7. 3. 2021

Podle rozhodnutí primátora hl. m. Prahy o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 2/2021 bude naše mateřská škola vykonávat nezbytnou péči o děti, jejichž rodiče tuto péči nemohou vykonávat, a to ani jiný zákonný zástupce.

Podrobné informace naleznete:

http://skoly.praha-mesto.cz/88614_Informace-o-nezbytne-peci-o-deti-za-nouzoveho-stavu-pro-zamestnavatele-zajistujici-kritickou-infrastrukturu

Provoz mateřské školy pro děti rodičů pracujících ve složkách IZS je ve třídě MEDVÍĎATA.

Tyto děti musí být přihlášené přes zaměstnavatele rodičů a MHMP.

Rámcový popis procesu umisťování dětí:

 • Zaměstnavatel vyplní předepsaný formulář za všechny své zaměstnance, kteří budou využívat službu péče o dítě (děti zaměstnanců, kteří službu využívat nebudou, prosíme NEUVÁDĚT! – Operativně lze zařazovat další děti později.)
 • Zaměstnavatel odešle formulář odboru školství, mládeže a sportu na uvedený kontaktní email /stanislav.sivaninec@praha.eu/.
 • Odbor školství, mládeže a sportu MHMP na základě formulářů s vyplněným seznamem dětí obdržených do 10:00 v konkrétní pracovní den, provede umístění dětí do určených škol (na základě uvedené preference a kapacitních možností škol), přičemž docházet do určené školy bude možné až na základě vyrozumění školy a zaměstnavatele. Zpravidla probíhá nástup dětí obden, kdy bylo dítě umístěno – příklad: seznam dětí doručený v pondělí do 10:00 je zpracován během pondělí, dojde k u místění dítěte, následuje vyrozumění škol a současně zaměstnavatele (zpravidla odpoledne a večer v den doručení seznamu), přičemž dítě může docházet až od středy ráno, kdy je pro něho připraveno místo a zajištěna strava. Seznamy dětí doručené po 10. hodině v konkrétní pracovní den se zpracovávají až následující pracovní den!
 • Zaměstnavatel obdrží konkrétní seznam škol, do kterých byly umístěny děti ze sezamu jím zaslaným. S umístěním dětí zaměstnavatel seznámí své zaměstnance (i z tohoto důvodu není umisťování dětí prováděno pro následující den po poskytnutí seznamu dětí zaměstnavatelem).
28. 2. 2021
Vážení rodiče,
vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření, kterým se nad rámec dosavadních opatření od pondělí 1.3.2021 zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské škole, tzn. všechny mateřské školy budou od 1.3.2021 uzavřeny.
Rodičům předškolních dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, budou průběžně zasílány materiály k distanční výuce.
Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.
Podrobnější informace o ošetřovném jsou v příloze tohoto emailu.
Informace pro rodiče předškoláků:
Vyšetření školní zralosti dětí Mgr. Kolečkovou dne 12.3. z důvodu uzavření mateřské školy se odkládá, přesný termín bude určen.
Všem přeji hlavně zdraví a brzy na viděnou.

LEIBLOVÁ LADA
ředitelka MŠ

12. 2. 2021
Vážení rodiče,
dnes byl ohlášen nový případ COVID pozitivního dítěte ze třídy Lvíčat, které bylo naposledy ve školce v pátek 5.2.2021. Tím pádem pro děti z 5. a 6. třídy, které byly ve školce naposledy v pátek 5.2.2021, se doba karanténního opatření prodlužuje o jeden den, tzn. do pondělí 15.2.2021 včetně. 
Dětem 5. a 6. třídy, které byly přítomny v MŠ naposledy ve čtvrtek 4. 2. 2021 a byly v kontaktu s pozitivní osobou, je nařízena domácí karanténa do neděle 14. 2. 2021 včetně.
Děti se mohou vrátit do kolektivu MŠ po negativním PCR testu. Negativní výsledek PCR testů je podmínkou pro přijetí dítěte zpět do MŠ po ukončení karantény – nutno doložit zprávou SMS (předložit učitelce) nebo emailem. Test nesmí být starší než z úterý 9.2. Pokud máte test z víkendu 6.2.,7.2. nebo z pondělí 8.2., je nutné jít s dítětem na test znovu.
Pokud dítě nestihne test do 10. dne od posledního kontaktu s nemocným, musí zůstat v domácí karanténě 14 dní. Nástup do MŠ je pak v pondělí 22.2.2021. Děti, které v MŠ nebyly v pátek 5.2., by mohly v tomto případě přijít už v pátek 19.2.2021.
Za Vaši spolupráci i pochopení velice děkujeme.
Ošetřovné – karanténa dítěte
 

Ode dne nařízení karantény takovému dítěti vzniká potřeba péče o ně s nárokem na ošetřovné. Je třeba si vyžádat od lékaře vydání rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování na předepsaném tiskopise, který se používá i v případě, když dítě onemocní a musí být doma ošetřováno. Doba péče o dítě z důvodu karantény se nevykazuje na měsíčním výkazu o potřebě péče při uzavření škol, dny péče standardně uvede na tiskopisu od lékaře. Při potvrzování potřeby péče o dítě z důvodu karantény je třeba lékaře upozornit lékaře, aby na tiskopise vyznačil důvod karanténa a tím se odlišila potřeba péče o zdravé dítě od potřeby ošetřování nemocného dítěte. Při karanténě v souvislosti s nemocí COVID náleží ošetřovné po celou dobu trvání karantény, zaměstnavatel proto při předání podkladů na OSSZ vyplní formulář „Záznamy zaměstnavatele“ (namísto příslušné rubriky na tiskopisu „Rozhodnutí o potřebě ošetřování“), kde je přehledným způsobem možné uvést všechny potřebné informace o plánovaných/odpracovaných směnách v příslušném měsíci, atd. Pro úplnost doplňujeme, že při nemoci dítěte stále náleží ošetřovné nejvýše po dobu prvních 9 (u osamělých rodičů 16) kalendářních dnů potřeby ošetřování a na postupech zaměstnavatele se nic nemění, své záznamy na tiskopisu „Rozhodnutí o potřebě ošetřování“ vyplňuje.

Mateřská škola potvrzení o ošetřovném nevydává. Kontaktuje svého dětského lékaře.

5. 2. 2021

Vážení rodiče,
v naší mateřské škole byl dnes zjištěn nový případ výskytu nákazy COVID-19. Nakažena je žákyně 6. třídy Žirafky. Výskyt nákazy byl ohlášen na Hygienickou stanici hlavního města Prahy a zřizovateli MČ Prahy 19.
Povinná karanténa se bude vztahovat na všechny děti ze tříd Žirafky a Lvíčata, které byly v mateřské škole ve dnech úterý 2. 2., středa 3. 2. nebo čtvrtek 4. 2. 2021 a na jejich učitelky.
Z tohoto důvodu uzavíráme kvůli karanténnímu opatření od pondělí 8. 2. 2021 do pátku 12. 2. 2021 obě výše zmíněné třídy mateřské školy Albrechtické.
Distanční výuka předškolních tříd bude zajištěna zasíláním materiálů k výuce prostřednictvím výboru SRPDŠ.
Oficiální vyjádření HSHMP bude ihned po obdržení zveřejněno na webových stránkách MŠ a prostřednictvím výboru SRPDŠ zasláno všem rodičům.
Informace o ošetřovném pro rodiče bude rovněž vyvěšeno na webových stránkách MŠ.
Děkuji za pochopení.
Leiblová Lada
ředitelka MŠ