Platby 2023/2024

Domů / Rodiče / Platby 2023/2024
ÚČEL PLATBYČÍSLO ÚČTUČÁSTKA
ŠKOLNÉ 2801547486/2010800,- Kč
STRAVNÉ 2801547478/20101040,-/1080,- Kč
SRPDŠ 2501547492/20102000,- Kč
PLAVÁNÍ 2001547496/20103740,- Kč

 

Variabilní symbol

 • Každé dítě má přiděleno svůj variabilní symbol. Ten spolu se jménem dítěte rodič při platbě uvádí. Platba je možná jednorázovým příkazem či příkazem trvalým (svolení k inkasu neprovádíme). Doporučujeme trvalým příkazem z jednoho konkrétního, neměnícího se bankovního účtu strávníka.
 • Variabilní symbol používejte pro všechny typy plateb.

Konstantní symbol

 • KS 308

Den splatnosti

 • Do 25. dne předchozího měsíce /první platba srpen/

Školné 

Výpočet a stanovení výše školného: Výše školného se vypočítává ze součtu provozních výdajů za uplynulý kalendářní rok. Tento součet se vydělí počtem dětí v mateřské škole, dále počtem měsíců v kalendářním roce. Výsledná částka se vydělí dvěma. Tímto se získá výše školného na 1 měsíc. Poté se tato částka dá ke schválení Radě MČ Kbely, která ji potvrdí nebo upraví.

 • Poslední platba do 25. 6. 2024 /tzn. celkem 11 plateb za školní rok/.
 • Rodičům, kteří své dítě nepřihlásí na prázdninový provoz do MŠ Letců, bude polovina školného vrácena na účet v srpnu s přeplatkem stravného.
 • Školné se musí uhradit i v případě, že dítě na prázdninovou docházku nepřihlásíte.
 • Školné NEPLATÍ –  Děti docházející k povinné školní docházce, které v období od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024 dosáhnou 6 ti let a děti s povoleným odkladem školní docházky se v mateřské škole vzdělávají bezúplatně podle § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Stravné

 • Zvýšenou sazbu stravného 1080,- Kč platí děti, které v daném školním roce (od 1. 9. do 31. 8.) dosáhnou věku 7 let. Jedná se především o děti, které měly odklad školní docházky.
 • Vyúčtování zálohových plateb stravného se provádí na základě skutečně odchozených dnů 1x ročně vratkou zpět na účet strávníka v srpnu 2024 (období ZÁŘÍ – SRPEN).
 • Výše stravného je stanovena vyhláškou o školním stravování č. 272/2021 Sb., finanční limity na nákup potravin.
 • Poslední platba pro děti přihlášené na prázdninový provoz do 25. 6. 2024 /tzn. celkem 11 plateb za školní rok/.
 • Děti, které nejsou přihlášeny na prázdninový provoz do žádné MŠ stravné neplatí.

Poznámka pro příjemce

 • Jméno vašeho dítěte (pro jednodušší identifikaci plateb)

Omluva dítěte

využijte formulář nebo volejte na +420 735 894 477