1.

Název:

Mateřská škola Albrechtická,

příspěvková organizace

2.

Důvod a způsob založení:

Příspěvková organizace Hlavního města Prahy, zapsána v Rejstříku škol a školských zařízení, zřízena za účelem poskytování předškolního vzdělávání pro děti.

Výpis z rejstříku MŠMT

 

Zřizovatel:

Městská část Praha 19, Semilská 43/1, Praha 9

3.

Organizační struktura:

Struktura

4.

Kontaktní spojení:

Kontakt

4.1

Kontaktní poštovní adresa:

Albrechtická 598/2, Praha 9 Kbely, 197 00

4.2

Provoz mateřské školy:

pondělí–pátek 6:30 – 17:00

4.3

Telefonní čísla:

Kancelář školy: +420 283 883 237

Ředitelka: +420 732 42 35 47
Mobilní telefon (omluvy): +420 735 894 477

4.4

Adresa internetové stránky:

www.msalbrechticka.cz

4.5

Adresa e-podatelny:

ID datové schránky: 4s5yhp6

4.6

Elektronické adresy jednotlivých tříd

 Kontakty tříd

5.

Případné platby lze poukázat:

Číslo účtu školky: platby

6.

IČ:

71294368

7.

DIČ:

CZ71294368 /nejsme plátci DPH/

8.

Dokumenty

Formuláře

8.1

Seznamy hlavních dokumentů:

Školní vzdělávací program
Školní řád
Formuláře

8.2

Rozpočet

Rozpočty Mateřské školy Albrechtická

9.

Žádosti o informace:

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně.

Ústní podání

·      telefonicky

·      osobně v kanceláři školy

·      osobně ve třídách učitelek

Písemné podání

Žádosti lze doručit osobně, poštou na adresu sídla školy nebo elektronicky, s uvedením následujících údajů:

·      u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého bydliště nebo adresa pro doručování, telefon, případně e-mail

·      u právnické osoby název subjektu, identifikační číslo osoby, sídlo, adresa pro doručování, telefon, případně e-mail

·      předmět žádosti

·      způsob vyzvednutí informace (písemně, e-mailem, osobně)

·      datum a podpis

10.

Příjem žádostí a dalších podání:

Žádosti a další podání je možno doručit osobně
do ředitelny či kanceláře školy, písemně na adresu školy, telefonicky na telefonním čísle kanceláře školy nebo elektronicky
na emailovou adresu.


Ochrana osobních údajů: Informace o tom, které osobní údaje jsou o jednotlivých subjektech osobních údajů (žáci a jejich zákonní zástupci, zaměstnanci, smluvní partneři) zpracovávány, jsou
k nahlédnutí v kanceláři školy v sídle organizace.

11.

Předpisy:

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

 

12.

Úhrady za poskytnutí informací:

Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 

13.

Licenční smlouvy:

Škola neposkytla žádnou výhradní licenci dle ust. § 14 a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

14.

Výroční zpráva: